PROJET HA-NORD / CAP-HAITIEN LAB INFO

7, Boulevard carénage, Cap-Haitien, Haïti (WI)

Tel(s) : 3653-9215 / 3328-2277 / 3816-3416

 


Lendi 7 Oktòb 2011

 

ANONS POU TOUT LEGLIZ PATNÈ YO

 

Avi rekritman

 

Gras ak lapè Bondye pou tout Frè ak Sè nan Legliz la.

Projè HA-NORD / CAP-HAITIEN LAB INFO ap bezwen yon profesè enfòmatik pou anseye timoun ki nan program Konpasyon-an. Nan sans sa:

Me ki obligasyon ki fèt pou moun kap kandida.

1-      Se pou moun sa manm batize nan legliz la

2-      Se pou moun sa gen yon lèt ki soti nan komite legliz la ak siyati Pastè-a

3-      Se pou moun sa gen omwens 3 zan depi ke lap anseye kou enfòmatik

4-      Se pou moun sa pote yon CV

5-      Se pou moun sa pote fotokopi tout papye ke li genyen kòm pwofesyonèl plis fotokopi sètifika batèm

6-      Se pou moun sa ekri yon lèt denterè pou pos la

 

NB :

      1-Mete tout pyès yo nan yon anvlòp jòn-n

      2- N’ap kòmanse resevwa anvlòp yo demen mèkredi 9 oktòb 2011 pou rive

          samdi 12 oktòb 2011 de 8 tè pou rive 4 trè sof samdi 8 tè pou rive 12 zè 30 minit

 

 

 

 

Moun ki siyen Pou Kòdinasyon-an

   

 

 

 


SINORD Claude, Kòdonatè                                                     CHERILUS Jocelyn, Prezidan